BizView

BizView prognos och budget är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att reagera snabbare på förändringar i omvärlden.

Med BizView kan man arbeta med alla typer av verksamhetsstyrning – budget, prognoser, simuleringar och planer. BizView gör det roligare och enklare för medarbetare att bidra med viktig data och information i planeringsarbetet. BizView är ett komplett stöd för budget- och prognosprocess med följande funktionalitet:

  • Workflow- och godkännandehantering.
  • Budgetkommentarer.
  • Stöd för periodiserings- och fördelningsnycklar.
  • Enkel integration mot befintligt beslutsstödssystem.

Använd er befintliga kunskaper i Excel

Genom BizViews Excel-liknande flexibla designverktyg kan en controller eller andra administratörer utan hjälp av IT själva designa olika inmatningsformulär. Med hjälp av färdiga mallar kan man skapa allt från enkla till oerhört kraftfulla och komplexa lösningar med formler och funktioner precis som i Excel. Skriv och koppla egna hjälpinstruktioner till slutanvändare för att underlätta deras arbete.

Varför valde vi att jobba med BizView?

Mer om BizView

Med BizViews inbyggda workflow-stöd för godkännandehantering kan man få bättre kontroll på hela planeringsprocessen. Man får automatisk meddelandehantering och kan samarbeta med kollegor genom funktioner för kommentarer och diskussion.

BizView gör det möjligt att integrera data från olika delar av processen. Låt exempelvis en volymbaserad säljprognos per produkt och segment, eller personalbudgeten per resultatenhet, automatiskt generera siffror till resultatbudget och prognoser. BizView har också stöd för periodiseringsnycklar som periodiserar intäkter och kostnader över tid.

BizView är en flexibel lösning som gör det möjligt att arbeta med valfria dimensioner (konto, anställda, produktgrupper, kunder med flera), valfria tidsenheter (år, kvartal, månad, vecka, dag) och mätvärden (timmar, antal ton, intäkter, kostnader).

En fördel är möjligheten att skapa dimensionsobjekt (konton, produkter med flera) som i planeringsfasen ännu inte finns i exempelvis affärssystemen. BizView kan också hantera obegränsat antal parallella versioner av olika planeringsscenarier.

Med BizViews öppna arkitektur är det enkelt att integrera era befintliga beslutsstödslösningar. Växla enkelt mellan era befintliga rapporter och BizView. Lägg till planeringsfunktionalitet i era befintliga investeringar i verktyg som MicroStrategy, Pentaho, Business Objects och Microsoft BI.

Det är lätt att konfigurera behörighet och säkerhet. Ett exempel kan vara konfiguration av vem som får budgetera på vilken resultatenhet. BizView har stöd för så kallat ”single sign-on” vilket innebär att användaren inte behöver ange användarnamn och lösenord vid inloggning till BizView om användaren redan är inloggad i Windows.

Till skillnad från lösningar baserade på Excel sparas all planeringsdata i BizView Datastore (MS SQL Server) med spårbarhet och åtkomstsäkerhet. BizView prognos och budget är helt integrerat med BizViews övriga funktioner för rapportering, analys och målstyrning (dashboard). BizView finns idag i svensk, norsk och engelsk språkversion.